• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

BÜRO TESCİL İŞLEMLERİ

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini  “yaptıran”  serbest mimarlara serbest  mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ile birlikte

serbest mimarlık mührü verilir.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğin 6

ncı maddesinde tanımlanan serbest mimarlık  hizmetlerini yapamazlar.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi, verilmesi ve yenilenmesi aşağıda yazılı kurallara uygun olarak yürütülür;

a) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü serbest mimar adına düzenlenir.

b) Mimara birden fazla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührü verilmez.

c) Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan mimarlar, ilgili

maddede belirtilen belgeleri tamamlayarak, iş yerinin bulunduğu ilin ya da ilçenin bağlı olduğu

“Mimarlar Odası” birimine yazılı olarak başvurur.

d) Bu belgeler 7 gün içinde şube etkinlik alanlarındaki birimlerce ilgili şubeye iletilir. Şube yönetim kurulları başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde inceleyip sonuçlandırır.

“Düzenlenen serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi mimara bağlı olduğu birimince elden verilir.”

e) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescilde, o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere verilir. Tescil “bedeli” ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır.

f) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi her yıl Ocak ayı sonuna kadar serbest mimarın yazılı başvurusu ile o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. Tescil yenileme “bedeli” ve o yılın

üyelik aidatı tam olarak alınır. Belirlenmiş süresi içerisinde tescil yenilemesi yapılmamış ise yenileme işlemi yapılırken ilk tescil “bedeli” ve o yılın üyelik aidatı alınır.

g) Tescil ve tescil yenileme “bedelleri”  her yıl Mimarlar Odası yönetim kurulu tarafından Aralık ayı içinde belirlenir ve ilan edilir.

h) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ya da serbest mimarlık mührünün kaybedilmesi durumunda, kaybın ve geçersizliğinin belgelenmesi koşulu ile yapılacak başvuru ve tescil  “bedelinin” yatırılması durumunda serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü yeniden düzenlenir.

i) Unvan, adres, statü değişikliği gibi tescile esas koşullarda olan değişiklikler serbest mimarın en geç 30 gün içinde yapacağı yazılı başvuru sonucunda değiştirilir. “Bu işlem için ayrıca bir bedel

alınmaz.”

j) Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgeleri ülke çapında, karışıklığa ve tekrara neden olmayacak şekilde, şube ve şubelere bağlı birimler ile tescil tarihi esas alınarak numaralanır. İptal

edilen  “büro tescil belgesi numarası” bir başka serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine verilmez. Tescili silinen serbest mimarın yeniden başvurusu durumunda eski belge numarası verilir

“ve tescil yenileme işlemi bu maddenin (g) bendine göre gerçekleştirilir.”

k) Şube değiştiren serbest mimar serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü kayıtlı olduğu şubeye iade eder. Yeni serbest mimarlık hizmetleri “büro” tescil belgesi ve mührü nakil

olduğu şube tarafından verilir.

l) Tescil ile ilgili evraklar Mimarlar Odası tarafından, üyenin mesleki faaliyeti süresince saklanır.

m)    “Tescile esas bilgi ve belgelerin Mimarlar Odasına verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi üzerinde herhangi bir

değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleği uygulama koşullarında değişiklik olan serbest mimarın büro tescil belgesi geçersiz kılınır, mührü geri alınır.”  

Genel Esaslar

Kendi Adına Serbest Çalışan Mimarın Tescili ve Tescil Yenilemesi

Adi Ortaklıklarda Mimarın Tescili ve Tescil Yenilemesi

Sermaye Şirketi Ortaklıklarında Mimarın Tescili ve Tescil Yenilemesi

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası