• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

Mesleki denetim uygulama Esasları

MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

 

Madde 20 : Mesleki denetim uygulama esasları:

a) Mimarlar Odasının mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi bir kamu kurumu niteliğinde olan Mimarlar Odasının tüzel kişiliği adına yaparlar.

b) Ön proje çalışmaları, uygulama projesi, mesleki kontrollük ve kabul teslim çalışmaları, mimar tarafından yapılması ve iş sahibi tarafından mimara yaptırılması zorunlu olan ve mesleki denetim uygulanan hizmetlerdir. Mimar tarafından üstlenilen mimarlık hizmetlerinin, bütün alanları ve iş aşamaları için talep edilmesi durumunda; ilgili mimarlık hizmetine ilişkin şartname hükümlerine uygun olarak mesleki denetim işlemi yapılır.

c) Mesleki denetim ve onay hizmeti için serbest mimarlık hizmetleri şartnamesi ve mimarlık hizmetleri tarifesine göre hesaplanmış katma değer vergisi hariç bedeli üzerinden %2 mesleki denetim bedeli ödenir.

d)  Serbest mimarlık hizmetlerinin ayrı yıllarda yapılması durumunda her iş aşamasının bedeli tamamlandığı yılda geçerli olan en az bedel tarifesine göre hesaplanır.

e) Mesleki denetim işlemi, mimarlık hizmetinin yapıldığı bölgenin bağlı olduğu Mimarlar Odası birimi tarafından gerçekleştirilir.

 

20-1 : Mimarlar Odasının mesleki denetim yapan birimi aşağıdaki koşulları sağlayan mimara, en geç 15 gün içinde proje mesleki denetimini yapar ve mimari proje sicil durum belgesi düzenler;

 

a) Mimarın serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ilgili yıl için tescil yenilemesinin yapılmış olması.

b) Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi.

c) Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve ekleri.

d) Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi ve gerekli diğer dokümanlar.

e) Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura, ücretli çalışan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üniversite döner sermayesi yetkilendirmesi ile çalışan  mimarlardan ise, serbest meslek makbuzu ya da fatura yerine ücret bordrosu aranır.

f) Eski eser yapılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına uygun hazırlanmış rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, fotoğraf ve gerekli belgeleri.

g) Tadilat projelerinde eser sahibi mimarın kendisi değilse, eser sahibinin noter ya da Oda onaylı oluru; eser sahibinin bulunamaması durumunda ise, tebligat ve ilan belgeleri ile mimar ve mal sahibinden ileride doğabilecek tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair noter onaylı taahhütname.

 

20-2 : Mimarlar Odasının mesleki denetim yapan birimi mimari fenni mesul sicil durum belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıdaki koşulları sağlayan mimara mimari fenni mesul sicil durum belgesi düzenler;

a) Mimarın, mimari fenni mesuliyet üstleneceği yapının bulunduğu yerin şubesine kayıtlı olması.

b) Mimarın serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ilgili yıl için tescil yenilemesinin yapılmış olması.

c) Mimarın ilgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen sınır, mesafe, yapı alanı, adet ve kontenjanı doldurmamış olması.

d) Aynı parsele ilişkin düzenlenen mimari proje müellifi sicil durum belgesi örneğinin sunulması.

e) Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesinin sunulması.

 

20-3 : Mimari mesleki kontrollük (MUS) ve mimari fenni mesuliyet (TUS) görevlerini üstlenen mimarın talebi halinde, yapı kullanma izni başvurusundan önce iş bitim belgesi düzenlenir. Bu belge, Mimarlar Odası tarafından onaylanır ve mimarın siciline işlenir. İş bitim belgesi düzenlenirken aşağıdaki belgeler istenir;

a) Şantiye talimat defteri,

b)  Mimarın kabul tutanağı,

c) Mimar ile iş sahibi arasında düzenlenmiş teslim tutanağı.

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası