• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

SMGM EĞİTİMLERİ

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi 2008 yılı Eğitim Programı  /içeriklerde eğitimler takvimi

SMGM 2008 yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge  

SMGM 2008 YILI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere "Sürekli Mesleki Gelişim Sistemi"; Mimarlar Odası`nın uzun yıllar süren araştırma ve hazırlıklarının ardından, 2004 Nisan tarihli Genel Kurul kararıyla kurulan SMGM tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda kurgulanmış ve 2007 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Memnuniyetle belirtmeliyiz ki mimarlık alanında SMG sisteminin gerekliliği, Odamız birimleri ve mimarlar tarafından büyük çoğunlukla kabul görmüştür. Bugüne dek 95 ayrı başlık altında açılan 600`ü aşkın eğitime yurt çapında 18.000`e yakın üye katılmış, 405 adet etkinlikten ise 22.000`e yakın üyemiz faydalanmıştır.

Gerek bu süreçte yaşanan deneyimler, gerek SMG çalışmalarına ilişkin raporlar ve değerlendirmeler, gerekse sene başında gerçekleştirilen Çalıştay`da ifade edilen eleştiri ve öneriler "SMGM 2008 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge"nin yol göstericisi olmuştur. Geçiş süreci olarak kabul edilen 2010 senesine kadar bize ulaşan tüm görüşler, geri beslemeler olarak değerlendirilmeye devam edecektir.

Söz konusu Yönerge`nin ilgili kısımlarını ekte göreceksiniz.

SMG sisteminden kimler yükümlüdür ve kaç kredi almalıdır?

2008 Yönetmeliği gereğince meslektaşlarımızın 2009 yılında mesleki yetkilerini yenileyebilmesi için 2008 yılında 15 kredi alma yükümlülükleri bulunmaktadır. 65 yaş üzeri ve/veya 1978 yılı (1978 yılı hariç) mezunu üyelerimiz bu uygulamadan muaftır; ancak Yapı Denetçisi, Bilirkişi ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı görevini yürüten/yürütecek olan üyelerimiz için ilgili eğitimleri alma zorunluluğunda yaş muafiyeti geçerli değildir.

Mimarlar Odası tarafından verilen, Büro Tescil Belgesi ve ona bağlı belgeler dışındaki diğer belgeler için kredi toplama yükümlülüğü yoktur.

Nelerden kredi alınabilir?

Söz konusu krediler SMGM`nin düzenlediği eğitimlerden ve SMG kapsamına alınmış olan (sempozyum, konferans, panel, malzeme tanıtımları, teknik gezi vb.) etkinliklerden alınabilmektedir. 

SMG kapsamındaki eğitim ve etkinlikler nereden öğrenilir?

SMG kapsamdaki eğitim ve etkinlik programlar, bağlı bulunulan şubelerden doğrudan öğrenilebileceği gibi, güncel olarak www.mo.org.tr/smgm adresinden de takip edilebilir. Mimarlar Odası`nın merkez ve şubelerinin internet sayfalarında ve tüm periyodik bülten ve yayınlarında SMG`ye ilişkin gelişme ve duyurulara düzenli olarak yer verilmektedir.

Alma zorunluluğu olan eğitimler var mıdır?

Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar: Yalnızca 2006 yılı ve sonrasında mezun olarak Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimiz için "Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar" eğitimini almak zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer meslektaşlarımız da isteğe bağlı olarak bu eğitime katılabilirler.

Bunun dışında aşağıdaki yetkilendirme eğitimleri için zorunluluk söz konusudur. Bu eğitimlerin en az %70`ine katılanlara "katılımcı belgesi", -varsa- sınavında başarı gösterenlere ise "sertifika" verilmektedir.

Bilirkişilik: Maliye Bakanlığı tarafından Kamulaştırma Bilirkişiliği yapmak isteyenlere zorunlu tutulan bir eğitimdir. Bu eğitimde 2008 için sınav kurgulanmıştır.

Yapı Denetimi: Bakanlık tarafından "Yapı Denetçisi" olarak çalışacak meslektaşlarımız için yetkilendirmeye yönelik zorunlu tutulan bir eğitimdir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı "Yapı Denetçisi" belgesinin yenilenmesi için, meslek odalarının düzenleyeceği eğitime katılımı şart koşmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme: SMGM ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle hazırlanmış 105 saat süren, 5 modülden oluşan ve sonrasında sınav uygulanan bir yetkilendime eğitimidir. Sınavda başarılı olanlara üniversite ile ortak bir sertifika verilmektedir.

2008 Yönergesinin getirdiği yeni koşullar nelerdir?

2007 Yılı Yönergesi`nden farklı olarak bu Yönerge`de, "Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar" eğitimini alma yükümlülüğü yalnızca 2006 yılı ve sonrasında mezun olan meslektaşlarımızla sınırlandırılmıştır.

Yetkilendirme eğitimleri de dahil olmak üzere tüm eğitim bedelleri 10 YTL/saat; yalnızca MHTK eğitimi bedeli 5 YTL/saat olarak düzenlenmiştir.

Eğitim ve özellikle etkinliklerin kredilendirme ilkeleri daha ayrıntılı olarak yeniden tanımlanmıştır.

Görüş, öneri ve eleştiriler SMGM`ye nasıl iletilebilir?

Üyelerimiz; gerek yeni konularda eğitim talep ve önerilerini, gerekse katıldıkları eğitimlere ilişkin olumlu/olumsuz her türlü görüş ve eleştirilerini, bağlı bulundukları şubelerin SMG sorumlularıyla bizzat paylaşabilir; veya www.mo.org.tr/smgm adresli internet sayfası aracılığıyla SMGM`ye iletebilirler.

Mimarlar Odası olarak "sürekli mesleki gelişimi", sadece kredi toplama sistemi ve BTB sahiplerine yönelik planlanmış eğitimler olarak görmüyoruz. Kurgulanmış olan ve halen üzerinde çalışılan yeni eğitim programlarımızda hedefimiz, bütün meslektaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaktır. Meslektaşlarımızın kendilerini eksik hissettikleri konular ve gelişmek istedikleri alanlar bizim çalışmalarımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu yöndeki talep ve önerilerin şubeler ve internet sayfamız aracılığıyla tarafımıza iletilmesinin önemini hatırlatır, tüm üyelerimizi SMG sistemi kapsamındaki eğitim ve etkinliklere katılmaya davet ederiz.

Sürekli Gelişim Mesleki Geliişim merkezi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bağlantıyı tıklayınız.

 

 Saygılarımızla,

 Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)

 Mart 2008

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası