Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı (Mart 2015)
TC Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan "İMAR YÖNETMELİĞİ" üstünde değişikilik yapılmış olup, incelenmek ve üstünde görüş verilmek üzere meslek odamıza gönderilmiştir. Bahse konu yönetmeliği ileride inşaat faliyetleri açısından bağlayıcı olacağından üstünde görüş verilebilmesi hususunda yayınlanlanmakta olup, tarafımıza gönderildiği hali ile sayfanın altında elektronik kopyası ekte sunulmuştur.  

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALIKESİR

İMAR YÖNETMELİĞİ

(TASLAK)Meclis Kararı Tarih ve Sayısı:

Yürürlük Tarihi:

Balıkesir 2015

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


MADDE 1 : AMAÇ …........................................................................................................

MADDE 2 : KAPSAM …...................................................................................................

MADDE 3 : YASAL DAYANAK ….....................................................................................

MADDE 4 : İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ...................................

MADDE 5 : İMAR PLANLARINDA VE YÖNETMELİKTE OLMAYAN HUSULAR.............

MADDE 6 : İSTİSNALAR..................................................................................................

MADDE 7 : UYULACAK ESASLAR VE YÖNETMELİKLER …........................................

MADDE 8 : MEVZUATA VE/VEYA RUHSAT EKİ PROJELERİNE AYKIRI İMALAT YAPILMASI HALİNDE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DURUMU ...........

MADDE 9 : BELEDİYE TASARRUFUNDAKİ YERLER ÜZERİNDE YAPILACAK TESİSLER .....................................................................................................

MADDE 10 : KAMU YARARI İÇİN YAPILACAK TESİSLER VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER .................................................................................................

MADDE 11 : YAPILARI ESTETİĞİNDE BELEDİYE YETKİSİ ...........................................

MADDE 12 : ENGELLİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER ...........................................................


İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsata İlişkin Hükümler


MADDE 13 : KENDİ PARSELİNDE RUHSATSIZ OLARAK YAPIMINA BAŞLANILMIŞ YAPILAR .....................................................................................................

MADDE 14 : YAPI RUHSATI ALMIŞ VE İKİ YIL İÇİNDE YAPIMINA BAŞLANMADIĞI İÇİN RUHSATI HÜKÜMSÜZ HALE GELEN YAPILAR.........................................

MADDE 15 : YAPI RUHSATI ALMIŞ VE YAPIMI TAMAMLANMADIĞI VE RUHSAT YENİLEMESİ YAPILMADIĞI İÇİN RUHSATI HÜKÜMSÜZ HALE GELEN YAPILAR......................................................................................................

MADDE 16 : RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE RUHSAT YENİLEME BAŞVURUSU YAPILMIŞ YAPILAR ......................................................................................................

MADDE 17 : RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE BİTMİŞ ANCAK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAMIŞ YAPILAR......................................................................

MADDE 18 : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YA DA KAMULAŞTIRMA PROGRAMINA DAHİL EDİLEN YERLERDE BULUNAN RUHSATLI YAPILARIN DURUMU ...................................................................................


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanımlar


MADDE 19 : YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR ..................................................

MADDE 20 : KENT BÖLGELERİ TANIMLARI VE ALAN KULLANIŞ ŞARTLARI..............

MADDE 21 : PARSELLERE AİT TANIMLAR......................................................................

MADDE 22 : YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR .................................................................


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arsalar İle İlgili Hükümler

MADDE 23 : PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ ............................................................................

MADDE 24 : BAHÇE MESAFELERİ .................................................................................

MADDE 25 : PARSELASYON PLANI, İFRAZ-TEVHİD VE İSTİSNALAR ..........................

MADDE 26 : YOLA CEPHESİ OLMAYAN PARSELLER ....................................................

MADDE 27 : MUVAKKAT YAPI ..........................................................................................

MADDE 28 : KAPANAN YOLLAR .....................................................................................

MADDE 29 : TEHLİKELİ ALANLAR VE YAPILAR ............................................................

MADDE 30 : PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTLARI ....................................................

MADDE 31 : BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI ......................................


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapılarla İlgili Hükümler


MADDE 32 : BİNA CEPHELERİ .......................................................................................

MADDE 33 : BİNA DERİNLİKLERİ ....................................................................................

MADDE 34 : BİNA YÜKSEKLİKLERİ ................................................................................

MADDE 35 : BİNALARA KOT VERİLMESİ .......................................................................

MADDE 36 : BAHÇELERİN TESVİYESİ ...........................................................................

MADDE 37 : BAHÇE DUVARLARI ...................................................................................

MADDE 38 : BİNA GİRİŞLERİ VE RAMPALARI ..............................................................

MADDE 39 : ZEMİN TABAN KOTU .................................................................................

MADDE 40 : ÇIKMALAR ................................................................................................

MADDE 41 : ÇATILAR ......................................................................................................

MADDE 42 : IŞIKLIKLAR VE HAVA BACALARI ...............................................................

MADDE 43 : BACALAR ...................................................................................................

MADDE 44 : BODRUM KATLARIN KULLANIMI ...............................................................

MADDE 45 : KONUTLARDA VE İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE KORİDORLAR.....................................................................................


MADDE 46 : İÇ YÜKSEKLİKLER .....................................................................................

MADDE 47 : KAPILAR VE PENCERELER .....................................................................

MADDE 48 : MERDİVENLER .........................................................................................

MADDE 49 : ASANSÖRLER ............................................................................................

MADDE 50 : KORKULUKLAR .........................................................................................

MADDE 51 : BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR ........................................................

MADDE 52 : OTOPARKLAR .............................................................................................

MADDE 53 : MÜŞTEMİLATLAR .....................................................................................

MADDE 54 : KAPICI, KALORİFERCİ VE BAHÇIVAN DAİRELERİ İLE KONTROL KULÜBELERİ VE SİTE YÖNETİM ODASI ..................................................

MADDE 55 : PASAJLAR, KAPALI ÇARŞILAR, ÇOK KATLI MAĞAZALAR .......................

MADDE 56 : ÇAY OCAKLARI ..........................................................................................

MADDE 57 : EKMEK FIRINLARI VE PİDE, LAHMACUN, PASTANE, SİMİT VB. FIRINLAR ....................................................................................................

MADDE 58 : AKARYAKIT VE ŞARJ İSTASYONLARI ......................................................

MADDE 59 : ŞANTİYE BİNALARI ......................................................................................

MADDE 60 : SU DEPOLARI, SIHHİ TESİSLER, FOSSEPTİKLER,JENERATÖRLER VE ENERJİ ODASI.............................................................................................

MADDE 61 : DÜĞÜN SALONLARI VE EĞLENCE YERLERİ ........................................

MADDE 62 : ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ......................................................................


ALTINCI BÖLÜM

Yapı Ruhsat İşleri ve Yapı Kullanma İzni


MADDE 63 : YAPI RUHSAT İŞLERİ ................................................................................

MADDE 64 : FENNİ MESULİYET HİZMETLERİ VE SİCİL .............................................

MADDE 65 : BAKANLIKÇA DÜZENLENEN RUHSATLAR VE KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER ...................................................................................................

MADDE 66 : YAPI İNŞAAT RUHSATINA ESAS PROJE TANIMLARI ..........................

MADDE 67 : ESASLI TAMİR VE TADİL .........................................................................

MADDE 68 : BASİT TAMİR VE TADİL ...............................................................................

MADDE 69 : YAPI KULLANMA İZNİ ................................................................................

MADDE 70 : YAPI KULLANMA İZİNLERİNDE BAŞVURU SAHİBİNDEN BİLGİ VE BELGE İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR ................................................


GEÇİCİ MADDE 1 : ...............................................................................................................

GEÇİCİ MADDE 2 : ...............................................................................................................

GEÇİCİ MADDE 3 : ..............................................................................................................

GEÇİCİ MADDE 4 : ...............................................................................................................BALIKESİR İMAR YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLERAmaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi, Belediye Sınırları içerisindeki yerleşme alanları ile, bu alanlar içerisindeki yapılaşmaların, imar planı ve bu planın ön gördüğü sosyal ve teknik alt yapı ile yöresel koşullarla uyumlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı, kent estetiğine katkı sağlayan, sanatsal ve tarihsel niteliği olan, afetlere duyarlılık ilkelerine, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun, güvenli oluşumunu sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Uygulama İmar Planı olan alanlarda uygulanır.

Yasal Dayanak

Madde 3. Bu Yönetmelik, Anayasa’nın 124’üncü maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince hazırlanmıştır.

İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği

Madde 4.

4.01 Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar. Bu durumda Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bölge Kat Nizamı ve Benzer İmar Planlarında ön bahçe mesafeleri ile ilgili uygulamalar bu madde hükmü dışındadır.

Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirilir.

Uygulama imar planları ve plan notları esastır. Aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4.02 Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda, bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılan kamu yatırımlarına ait projelerin Belediyece incelenmesi sırasında plan hükümlerine aynen uyulması gerekmektedir. Plan hükümlerinin olmaması halinde ise bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.

4.03 Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere ilave edilir.

İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar

Madde 5. İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının oluru alınmak kaydı ile İlgili İlçe Belediyesi yetkilidir. Bunun dışında, bu yönetmelik esaslarına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz.

İstisnalar

Madde 6.

6.01 Kıyılar, sit ve koruma alanları, gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri gibi özel mevzuata göre düzenlenmiş alanlarda, aksine hüküm olmadıkça bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

6.02 Mimari estetik kurul/komisyonunca fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz ettiğine dair karar altına alınan umumi binalar ile sanayi bölgelerindeki tesisler, ilgili idarenin oluru alınmak kaydıyla Yönetmeliğin bina derinlik, cephe ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına ve bu gibi binalar için yer verilen (engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili TSE standartlarına uyulması kaydıyla) iç ölçülere tabi olmayabilir.

Uyulacak Esaslar ve Yönetmelikler

Madde 7.

7.01 Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda, plan, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.

7.02 Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 25/08/1988 tarih ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği,15/05/1997 tarih ve 22990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

7.03 İlgili idare meclisi veya encümenine ait olanlar hariç, bu Yönetmelikte ilgili idaresine bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları ilgili idarenin en üst amirine veya bu amirin yetki devri yaptığı makama aittir.

Mevzuata ve/veya Ruhsat Eki Projelerine Aykırı İmalat Yapılması Halinde Diğer Bağımsız Bölümlerin Durumu

Madde 8.

8.01 Bir yapıda ortak alanları ve bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve mevzuat hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

8.02 Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.

8.03 Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde Yapılacak Tesisler

Madde 9. İlgili Belediyeler; tasarrufu altındaki meydan, yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki büfe, trafo, bankamatik, anıtsal yapı, havuz, saat kulesi, heykel vb. kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli hela, 12 m2`yi geçmeyen muhtarlık binaları, vb. tesisleri, otobüs durağı, denetim noktaları, su, doğalgaz, otobüs bileti, elektrik faturası vb. tahsilat ve satış üniteleri, emlak, tabela, vergi tahsilat merkezleri ve benzeri kamu hizmeti veren benzer birimler, turizm, tanıtma danışma ve bilgi edinme konularında prefabrik tesisler, spor, kültür ve sanat amaçlı sökülüp takılabilir muvakkat yapılar, kermes vb. sosyokültürel aktiviteler, sosyal hizmet amaçlı dernek ve vakıf vb. tüzel kuruluşlara ücretsiz verilecek teşhir ve satış reyonları, belediye ve şirketlerinin kendi tesislerinde veya kurslarında ürettikleri her türlü ürünlerin satış ve teşhir stantları gibi Kamu hizmetlerine yönelik geçici tesisler; ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını ulaşımı aksatmamak kaydıyla TSE standartlarına da uymak koşuluyla, ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, trafiği olumsuz etkilemeyecek, civar binaların görüşünü kapatmayacak; bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.

Bu çerçevede:

  • Yaya kaldırımı tek yönlü yollarda (1,50) metre, çift yönlü yollarda (1,80) metreden,

  • Yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği (1,50) metreden,

  • Zorunlu hallerde konulan trafik işaret ve levhalarının alt ucu yaya kaldırım zeminine (2,00) metreden,

  • Yaya kaldırımı üzerine gelen tente ve saçakların altının yere olan uzaklığı (2,40) metreden az olamaz. Genişliği ise ilgili idare tarafından belirlenir.

Kamu Yararı için Yapılacak Tesisler ve Alınması Gerekli Tedbirler

Madde 10.

10.01 Enerji, iletişim, ulaşım ve benzeri altyapılar ile doğalgaz boru hatları, metro hattı tünel çemberi ve tesislerinin korunması amacı ile arsalarda ve yollarda her türlü kazı ve sondaj işlemlerinin ilgili belediyeden imar plan örneği ve gerekli izinler alınmadan yapılması yasaktır.

10.02 Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yeşil alan, park, spor tesisi, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ve ilgili ilçe belediyesinin uygun görüşü alınmak suretiyle elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.

Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak şartıyla ilgili idarelerden inşaat ruhsatı alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.

Elektronik haberleşme istasyonları 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda ve imar planı kararı aranmaksızın kurulur. Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Uygulamalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sorumluluğunda yürütülür.

Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi

Madde 11.

11.01 İlçe Belediyeleri, meclis kararı alarak uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.Evvelce yapılmış olan yapılar için de bu yetki kullanılır. Mevzuat gereği büyükşehir belediyelerine verilen yetkiler saklıdır. İlçe Belediyeleri, bu amaçla ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurabilirler.

Bu kapsamdaki yapılara proje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlemleri komisyon kararına uygun olarak yürütülür. Ruhsat veren ilgili idare bünyesinde kurulan mimari estetik komisyonu, yapıların veya onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün fikir ifade etmeyenlerde ilk müellif dışında farklı bir müellif tarafından yapılacak değişikliklerde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayanlarda olmak üzere idarelerce ayrıca ilk müellifin görüşü aranmaz. Komisyon tarafından özgün fikir ifade ettiği karar altına alınan yapı veya onaylı mimari projelerde; eser sözleşmesinde değişiklik yapma izni verilenler ile eserin bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı süren yapılarda yüzde on beşini geçemez. Komisyon beş uzmandan teşkil eder, salt çoğunlukla toplanır, kararlar oyçokluğu ile alınır. Komisyonun gündemi ilgili idarece belirlenir. Komisyon başkanı ilgili idare tarafından atanır.

İlçe veya Büyükşehir Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile zemin katı ticari olarak kullanılan binaların ön bahçe (köşe parsellerde yol cepheleri) mesafelerinde, belediyesinin uygun göreceği yere kadar; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane vb. hizmete yönelik dükkânlara sökülüp-takılabilir hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekânlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`na göre tüm kat maliklerinin muvaffaklatı alınmak kaydıyla, ayrıca ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Estetik Komisyonunun/Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda Belediyesince izin verilebilir.

11.02 İlgili Belediyeler, binaların cephelerinin temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak amacıyla, dış cephe boya ve kaplamalarının yenilenmesi için gerekli önlemleri alır ve yapı malikini uyarır. Mevcut yapılarda klima tesisatı ilave edilmesi halinde, klima dış üniteleri bina dış cephesinden görünmeyecek şekilde yerleştirilecektir. Mevcut ve yapılacak tüm klima tesisatlarında yoğunlaşma suyunun serbest akışını önleyecek önlemlerin alınması zorunludur.

11.03 Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde belirtilen ve Kurulun/Komisyonun görev ve yetki alanına giren bölgelerde, yapıların estetiği ile ilgili kararlar almaya Estetik Kurulu/Komisyonu yetkilidir.

Engellilerle İlgili Hükümler

Madde 12. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; İlçe Belediyeleri mevzuat ve tüm standartlarla engelliler konusunda getirilen hükümlere uymak ve bunları uygulamakla yükümlü olup, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan ancak teknik olarak uygulanabilen, teknolojik, psikolojik ve sosyal tüm önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

RUHSATA İLİŞKİN HÜKÜMLERKendi Parselinde Ruhsatsız Olarak Yapımına Başlanılmış Yapılar

Madde 13. Yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca mühürlenecek, yapı sahibi hakkında aynı kanunun 42. maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Bu yapılardan ruhsat almak üzere başvuruda bulunanlara ilgili idarelerce öncelikle durum tespiti yapılarak yürürlükteki plan ve tüm mevzuata uygun hale getirilip getirilemeyeceği hususunda rapor tanzim edilir. Uygun hale gelmesi mümkün olmadığı kesinleşen yapılar İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıktırılır. Mevzuata uygun hale getirilmesi mümkün olduğu anlaşılan yapıların denetim işlemleri 4708 Sayılı Kanun ve mevzuatına göre gerçekleştirileceğinden, parsel sahibince bir yapı denetim kuruluşu ile yapı denetim hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Yapı denetim kuruluşu gözetiminde, proje müelliflerince, İdarece hazırlanan durum tespit raporu da dikkate alınarak, yapının mevzuata, tüm deney ve testlere göre gerekli tahkiklerinin yapılmasını müteakip yapı güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme gerekip, gerekmediği, gerekiyorsa güçlendirme esaslarına ilişkin hususlarda belirtilerek ayrıntılı inceleme raporu ve gerekmesi halinde güçlendirme projeleri de hazırlanarak yapı denetim kuruluşuna verilecektir. Bu projeler yapı denetimi kuruluşu tarafından yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri, ilgili standartlar ve şartnamelere uygunluğu açısından incelenip uygun bulunanlar onaylanmak ve yapı ruhsatı düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir. Yapı denetim kuruluşlarının bu yapılardaki yapı denetim sorumluluğu tüm yapı inşaat alanını kapsar.

Yapı Ruhsatı Almış ve İki Yıl İçinde Yapımına Başlanmadığı İçin Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar

Madde 14. İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan (mücbir sebep ve hukuksal süreçler hariç) yapıların ruhsatları hükümsüz hale gelir. Bu gibi parsellerin ruhsat işlemleri, yürürlükteki plan ve tüm mevzuat hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Yapı Ruhsatı Almış ve Yapımı Tamamlanmadığı ve Ruhsat Yenilemesi Yapılmadığı İçin Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelen Yapılar

Madde 15. Yapı ruhsatı alındıktan sonra başlanıp da beş yıl içinde tamamlanamayan, süresi içinde ruhsatı yenilenmeyerek ruhsatsız duruma düşen plan ve mevzuata uygun veya aykırı yapılar da ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir ve bu yapılarda öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca işlem tesis edilecektir.

Ayrıca bu tip yapıların yeniden ruhsatlandırılması aşamasında, sığınak, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı ve çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri açısından yürürlükte olan mevzuat hükümleri, diğer hususlarda ise yapının ilk ruhsat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri açısından değerlendirme yapılır.

Ruhsat vermeye yetkili idareler engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.

Ruhsat Süresi İçinde Ruhsat Yenileme Başvurusu Yapılmış Yapılar

Madde 16. Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda, ilgili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yenilenir.

İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş yıllık süre yeniden başlar. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelerce, Bakanlıkça veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

Ruhsat Süresi İçinde Bitmiş Ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi Almamış Yapılar

Madde 17. Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini yapar. Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilir. Mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm getirilmeden imar planı değişikliği yapılan alanda kalan yapılar da ilk ruhsat alındığı tarihteki plan hükümleri dikkate alınmak suretiyle bu hükme tabidir.

Bu maddede belirtilen yapılarda sığınak, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur.

Uygulama İmar Planı Değişikliği ya da Kamulaştırma Programına Dahil Edilen Yerlerde Bulunan Ruhsatlı Yapıların Durumu

Madde 18.

18.01 Uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma kararı alınan yapılarda seviye tespiti yapılarak inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda sonuçlandırılır. Yapılan değişiklikle kamulaştırmaya konu diğer alanlarda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgilisine tebliğ edilir. Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ruhsat eki projelerine göre tamamlanmasına izin verilir, bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi kamulaştırma işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Ruhsatı süre nedeniyle hükümsüz hale gelen yapılarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

18.02 Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar, ruhsat süresi içinde ise ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki plandaki taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki plandaki kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18. maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şuyûnun giderilmesinde bina bedeli bu tespite göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar bu hükmü dikkate almak zorundadır.

Bu maddede belirtilen yapılarda da sığınak, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TANIMLARYerleşme Alanı İle İlgili Tanımlar

Madde 19.

19.01 Yerleşik (meskun) alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır.

19.02 Gelişme (inkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır.

19.03 Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.

Ekler


Geri     Yukarı     Anasayfa
YAYINLARIMIZ
EN AZ BEDEL HESABI
YARIŞMALAR
ETKİNLİKLERİMİZ
---
MİMARLIK HABERLER
Mimarlık Vakfı
İSTATİSTİKLER
Aktif Ziyaretçi : 0
Bugünkü Ziyaretçi : 17
Toplam Ziyaretçi : 3.591.607
©2012 Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi   MND Ajans